Legally SMART: Be SMART now, save trouble later

Privacyverklaring Legally SMART

Legally SMART hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. Legally SMART probeert er dan ook alles aan te doen om op een zorgvuldige wijze met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. We houden ons hierbij aan de regels die zijn neergelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. In deze privacyverklaring lees je o.a. wie Legally SMART is, welke gegevens zij verzamelt en welke bevoegdheden jij hebt op grond van de AVG.

Je bent nooit verplicht om je gegevens met Legally SMART te delen, al kan dit wel nodig zijn voor de correcte uitvoering van de diensten door Legally SMART.

Artikel 1           Wie is Legally SMART?

Legally SMART is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens. Legally SMART is een eenmanszaak gevestigd aan de Kerkstraat 125, 1017 GE Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70183643.

Telefoonnummer: 06 1040 8864

E-mail: info@legally-smart.com

Artikel 2           Welke gegevens verwerkt Legally SMART van jou?

Legally SMART verwerkt de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Mobiele en/of vaste telefoonnummer
  • Bedrijfsadres
  • KvK-nummer
  • BTW-nummer
  • Bankgegevens
  • Logo

Artikel 3           Voor welke doeleinden verwerkt Legally SMART jouw gegevens en voor hoe lang?

Legally SMART verwerkt jouw gegevens,  met jou toestemming, enkel en alleen om haar diensten op een correcte wijze te kunnen aanbieden en uitvoeren of om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Daarbij zorgt Legally SMART ervoor dat jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen jou en Legally SMART, bewaart Legally SMART jouw gegevens 7 jaar. Komt er geen overeenkomst tot stand dan bewaart Legally SMART jouw gegevens niet langer dan nodig is en voor een maximale duur van 1 jaar.

Offertes en facturen

Om offertes en facturen te kunnen versturen heeft Legally SMART jouw e-mailadres nodig. Om de offertes en facturen aan de juiste persoon te kunnen richten maakt Legally SMART gebruik van jouw voor- en achternaam. De factuur die Legally SMART uitstuurt dient aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen en is nodig voor een correcte afwikkeling van de betaling. Op basis van die regels moet de factuur jouw voor-en achternaam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens vermelden.

Financiële administratie

Legally SMART is wettelijk verplicht om een financiële administratie voor de Belastingdienst bij te houden. Op grond hiervan verwerkt Legally SMART dezelfde gegevens als vermeldt op de factuur, zoals hierboven omschreven.

Recensies en reacties

Om bedrijven die voor het eerst met Legally SMART in contact komen een beeld te kunnen geven van wat Legally SMART doet, kan Legally SMART jou vragen om een korte recensie te schrijven. Indien jij daarmee instemt zal Legally SMART jouw recensie op haar website plaatsen. Hierbij wordt dan jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam en logo vermeldt. Verder verwerkt Legally SMART de gegevens die zichtbaar worden nadat jij een reactie op een van haar berichten of artikelen plaatst. Wil jij niet langer dat jouw recensie of reactie zichtbaar is op de website van Legally SMART? In dat geval kan jij Legally SMART per onderstaande e-mail verzoeken deze te verwijderen.

Artikel 4          Hoe komt Legally SMART aan jouw gegevens?

De bovenstaande informatie heeft Legally SMART gekregen van jou in de hoedanigheid als (potentiële) klant. Deze gegevens kan jij Legally SMART hebben verschaft middels het contactformulier op de website of op een andere wijze.

Artikel 5           Deelt Legally SMART jouw gegevens met derden?

Legally SMART deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van haar bedrijfsvoering. Deze derden zijn dan op enige wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Legally SMART of de verwerking van jouw gegevens.

Artikel 6           Is Legally SMART van plan om jouw gegevens door te geven aan landen buiten de EU of aan internationale organisaties?

Legally SMART is niet voornemens om jouw gegevens door te geven aan landen buiten de EU of aan internationale organisaties, tenzij dit wettelijk verplicht is of op een andere grond noodzakelijk is. Legally SMART zal in dat geval de gegevens enkel en alleen delen met landen die passende beschermingsmaatregelen hebben getroffen in het kader van deze geldende Europese wet- en regelgeving.

Artikel 7           Welke rechten heb jij onder de AVG?

De AVG is er ter bescherming van jou en jouw gegevens. In het kader hiervan komen jou de volgende rechten toe onder de AVG:

Intrekken gegeven toestemming

Je kan de toestemming die jij Legally SMART hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens te allen tijde weer intrekken, deze intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere gegevensverwerking.

Recht van inzage

Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien. Legally SMART zal dit op verzoek faciliteren.

Recht op rectificatie en wissing

Je kan Legally SMART te allen tijde verzoeken om jouw gegevens te rectificeren of te wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Je kan Legally SMART te allen tijde beperken in de door haar uit te voeren gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Legally SMART.

Recht van overdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw gegevens van Legally SMART te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zodat jij deze over kunt dragen aan derden. Legally SMART kan jouw gegevens in deze vorm, indien mogelijk, ook rechtstreeks doorsturen naar de desbetreffende partij.

Recht van klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je kan te allen tijde een klacht indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder en waakt voor de correcte naleving van de AVG (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of gebruik willen maken van een van de bovengenoemde rechten, dan kun je per e-mail contact opnemen via: info@legally-smart.com.

 

Sluit Menu