Legally SMART: Be SMART now, save trouble later

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEGALLY SMART

 

 1. Legally SMART is een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70183643.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 BW, van toepassing op alle opdrachten die zijn aanvaard door Legally SMART, inclusief vervolgopdrachten.
 3. Een overeenkomst van opdracht komt eerst na schriftelijke aanvaarding door Legally SMART tot stand.
 4. De opdrachtgever en Legally SMART zijn beide te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van opdracht schriftelijk op te zeggen.
 5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 6. Opdrachten aan Legally SMART zijn op basis van inspanningsverplichtingen en niet op basis van resultaatsverplichtingen.
 7. Eventueel overeengekomen termijnen dienen als richttermijnen en niet als fatale termijnen.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Legally SMART is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de factuur en nooit meer dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Legally SMART tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de door Legally SMART verrichte werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever.
 10. Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever eerst de factuur te voldoen waarna Legally SMART met de werkzaamheden zal starten. Indien van het voorgaande wordt afgeweken, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst de factuur te voldoen.
 11. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Legally SMART gerechtigd tot vergoeding van de wettelijke rente, alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
 12. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Legally SMART zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen en daarbij zoveel mogelijk de oorspronkelijke strekking van die bepalingen in acht nemen.
 13. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 14. Op de rechtsverhouding tussen Legally SMART en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Gschillen tussen Legally SMART en de opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

 

 

 

 

 

Sluit Menu